Co jsou mapy učebního pokroku?

novinka

Co jsou to vzdělávací mapy? 

Vzdělávací mapy neboli vývojová kontinua jsou nástrojem, který slouží k monitoringu individuálního učebního pokroku žáka. Díky nim je možné zjistit, kde se v dané učební oblasti žák momentálně nachází, identifikovat žádoucí učební cíl, vybrat k němu vhodnou cestu a uvědomit si, co jej během této cesty čeká, co vše musí zvládnout.

Vzdělávací mapy tedy umožňují doslova mapovat studijní pokrok a zároveň efektivně plánovat další rozvoj studujícího a volit pro něj vhodný další postup. Zahrnují v sobě tak stránku hodnotící stejně jako stránku rozvojovou.

Pokud si představíme učení jako proces, který probíhá „krok za krokem“, kde nová látka navazuje na to, co studující již ovládá, můžeme si MUP názorně přiblížit třeba takto: než se může studující naučit pracovat se zlomky, je třeba, aby již ovládal násobení a dělení. Nebo jiný příklad: než se může studující naučit číst, musí chápat vztah mezi psanou a fonetickou stránkou jazyka.

Základem tvorby funkční vzdělávací mapy je nejdříve řádně prozkoumat a odhalit jednotlivé návaznosti, dále seřadit jednotlivé kroky do správného a smysluplného pořadí, následuje jejich detailní rozpracování a v neposlední řadě tvorba rozvojových nástrojů a návazných aktivit. Vzdělávací mapy mohou být vytvořeny pro rozličné oblasti, ať už je to matematika, čtenářská gramotnost nebo třeba tvořivé myšlení.

Vzdělávací mapy se dnes s úspěchem používají v mnoha zahraničních vzdělávacích systémech, dlouhodobě např. v Austrálii či Ontariu, nověji např. v Singapuru nebo ve Spojeném království. Zde slouží především jako nástroj pro učitele (ale i rodiče a žáky samotné), který podporuje individuální přístup ke každému studujícímu, efektivní komunikaci v linii učitel-žák-rodiče a především jako ideální nástroj posilující tzv. formativní hodnocení. Mapa nesrovnává studující mezi sebou navzájem, neznámkuje ani nehodnotí učení, na místo toho hodnotí PRO učení, říká, jak daleko se studující v procesu učení dostal a co musí ještě zvládnout pro to, aby postoupil dále.

Proč by mě měly vzdělávací mapy zajímat?

1) MUP jsou skvělým nástrojem umožňujícím sledování vzdělávacího pokroku studujících

2) Díky MUP bude mnohem snazší pochopit, v čem individuální studující nadprůměrně vynikají a v čem by se naopak mohli zlepšit

3) MUP podávají individuální obraz o každém studujícím, nejsou založeny na vzájemném srovnávání a dalších vedlejších vlivech, umožňují snadnou individualizaci výukových nástrojů a cílený rozvoj klíčových kompetencí, což je aspekt kurikulární reformy, který činí pedagogům největší problémy

4) MUP umožňují efektivní komunikaci na úrovni učitel-žák-rodič o cílech, ke kterým se výuka ubírá, umožní uživatelům (rodičům i učitelům) přemýšlet o žádoucích cílech vzdělávání a snad i rozproudit širší veřejnou debatu

5) MUP identifikují základní uzlové body vzdělávací dráhy a je tak možné ověřit, zda studující zvládli vše potřebné pro hladký přechod na další úroveň; umožňují přesnější ověřování než plošné testování

6) MUP poskytují jasný přehled také studujícím samotným o tom, co už umí a co je čeká, což zvyšuje jejich důvěru v sebe sama a také motivaci pro další rozvoj; důraz na prvky formativního hodnocení

7) MUP lze individuálně uzpůsobovat potřebám školy (na rozdíl od plošného testování), je možné je používat časově nezávisle i bez omezení ročníkem

8) Naše mapy učebního procesu jsou doplněny velkou spoustou vypracovaných rozvojových metod, metodikou pro učitele, návaznými aktivitami a hlavně interaktivním rozhraním, které bude studující opravdu bavit